Zásady ochrany osobných údajov

1. Prevádzkovateľ osobných údajov
1.1. Spoločnosť Rossum Cafe, s. r. o., so sídlom Tupého 27/A, 831 01 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 52 592 812, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 140035/B je v zmysle je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) prevádzkovateľom osobných údajov a je povinná poskytnúť dotknutej osobe (súťažiacemu) informácie podľa čl. 13 nariadenia.

2. Osobné údaje

2.1. Aplikáciu a naše služby môžu zákazníci využívať prostredníctvom registrácie. V registračnom formulári uvediete svoju emailovú adresu a prístupové heslo, následne môžete do svojho profilu doplniť aj meno, priezvisko a telefónne číslo. Okrem vyššie uvedených údajov prostredníctvom aplikácie zhromažďujeme určité technické údaje mobilného zariadenia aj automaticky, najmä typ a model používaného mobilného zariadenia, jedinečný identifikátor mobilného zariadenia uuid, IP adresu, operačný systém mobilného zariadenia, typ mobilného internetového prehliadača a informácie o používaní aplikácie.

2.2. Cez aplikáciu získavame informácie o aktuálnej polohe (mieste) Vášho mobilného zariadenia s cieľom ukázať ponuky dostupných automatov na kávu v okolí daného miesta. Prístup aplikácie k určeniu môžete kedykoľvek v aplikácii alebo vo Vašom mobilnom zariadení vypnúť. Počas vybavovania objednávky získavame tiež podrobnosti o poskytnutom plnení, najmä údaje objednanom produkte a type a niektorých údajoch z platobnej karty (prvé resp. posledné štvorčíslie); iné platobné údaje nespracúvame.

3. Cookies

3.1. Na našich internetových stránkach používame súbory cookie. Cookies sú malé textové súbory umiestnené vo Vašom zariadení, kde zhromažďujú užitočné informácie, aby zvýšili funkčnosť našich internetových stránok a uľahčili vám ich využívanie.

3.2. Cookies a ďalšie štatistické techniky môžeme používať na štatistické účely, kedy spracúvame ich anonymné, súhrnné štatistiky týkajúce sa napr. používania internetových stránok, aby sme zistili, ako používatelia používajú naše webové stránky a aby sme im túto činnosť uľahčili.

3.3. Vo svojom internetovom zariadení môžete cookies zakázať, obmedziť ich používanie alebo ich z počítača odstrániť. Keďže však súbory cookie významne prispievajú k funkčnosti našich internetových stránok, ich obmedzovanie môže obmedziť aj funkčnosť týchto webových stránok. Podrobnejšie informácie o tom, ako používame súbory cookies, nájdete v našich zásadách používania súborov cookies tu: Zásady používania súborov cookie

4. Účel spracúvania osobných údajov

4.1. Plnenie zmluvy

4.1.1. Spracúvanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné na plnenie uzatváranej kúpnej zmluvy, na účely vzájomnej komunikácie a na plnenie povinností a uplatňovanie práv z kúpnej zmluvy, čo zahŕňa najme:

a) identifikáciu zákazníka potrebnú na poskytnutie služby prostredníctvom aplikácie,
b) zabezpečenie plnenia vzájomných práv a povinností zákazníka a našej spoločnosti vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, napr. bezhotovostná platba za poskytnutú službu,
c) zasielanie upozornení týkajúcich sa stavu poskytovania plnení v rámci aplikácie,
d) poskytovanie údajov o poskytnutých plneniach, a to najmä meno a priezvisko zákazníka, druh poskytnutého

Poskytnutie osobných údajov zákazníka je zmluvnou požiadavkou, bez ich poskytnutia nie je možné uzatvorenie a plnenie zmluvy/objednávky.

4.2. Plnenie zákonných povinností

4.2.1. Osobné údaje (v obmedzenom rozsahu) spracúvame aj za účelom plnenia fakturačných a iných povinností podľa príslušných právnych predpisov, najmä zákona o účtovníctve, zákona o dani z pridanej hodnoty a pod. V takomto prípade je poskytnutie osobných údajov zákonnou požiadavkou a ich neposkytnutie by malo za následok nemožnosť resp. ukončenie poskytovania služieb.

4.3. Vylepšovanie aplikácie a ochrana

4.3.1 Máme oprávnený záujem na vylepšovaní aplikácie, najmä zlepšovaní dizajnu aplikácie a optimalizácii jej obsahu a funkcií, ako aj na ochrane zákazníkov počas poskytovania plnení sprostredkovaných cez aplikáciu. Údaje preto využívame aj na nasledovné účely:

a) informovanie o zmenách v aplikácii a o aktualizácii podmienok používania aplikácie, a to formou zasielania oznámení do schránky správ v aplikácii alebo na emailovú adresu zákazníka,
b) promovanie noviniek v aplikácii, napr. pridanie nových filtrov, funkcií a pod., a to zobrazením informácie o danej novinke priamo v aplikácii prípadne zaslaním oznámenia;
c) kontrolu dodržiavania podmienok používania aplikácie a odhaľovanie ich porušení,
d) priebežné monitorovanie kvality poskytovania plnení sprostredkovaných cez aplikáciu, riešenie problémov s kvalitou poskytovania plnení a prijímanie opatrení na nápravu,
e) prevenciu a odhaľovanie nezákonného konania počas poskytovania plnení sprostredkovaných cez aplikáciu, vrátane použitia na účely vyšetrovania príslušnými orgánmi.

4.4. Marketing

4.3.2. Reklamné ponuky a komerčné oznámenia (newsletter) zasielame iba príjemcom, ktorí sa prihlásili na jeho odber. Ak máte záujem odoberať náš newsletter, je potrebné, aby ste na to dali svoj súhlas, t.j. prihlásili sa na jeho odber. Pri prihlasovaní na odber newslettra je potrebné zadať Vašu e-mailovú adresu. Prihlásením sa na odber newslettra súhlasíte so spracúvaním emailovej adresy na marketingové účely, t.j. na ponúkanie výrobkov a služieb, zasielanie komerčných informácií a pod. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Súhlas s odberom newslettra môžete kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz na konci každého e-mailu, ktorý Vám zasielame v súvislosti s odoberaním newslettra.

5. Právny základ spracúvania osobných údajov

5.1. Osobné údaje sú spracúvané na základe:

a) spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je zákazník,
b) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa,
c) našich oprávnených záujmov,
d) vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov za účelom marketingu.

6. Kategórie príjemcov osobných údajov

6.1. Tretie osoby, ktorým môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté: osoby konajúce na základe poverenia našej spoločnosti, osoba zabezpečujúca prepravu tovaru, osoba poverená vedením účtovníctva, právny zástupca, audítor, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru.

7. Doba uchovávania osobných údajov:

7.1. Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, uchovávame po dobu trvania Vašej registrácie v aplikácii. Spracúvanie údajov môžete kedykoľvek ukončiť, a to tak, že zadáte odhlásenie a výmaz v aplikácii; to bude mať za následok zrušenie Vašej registrácie v aplikácii a výmaz Vašich osobných údajov.

7.2. Beriete na vedomie, že po dobu plynutia záručných lehôt a premlčacích lehôt na uplatnenie vzájomných nárokov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo vzniknutých na jej základe, uchovávame zálohovanú kópiu Vašich údajov v našom systéme aj po skončení Vašej registrácie v aplikácii.

7.3. Osobné údaje, ktorých spracúvanie je nevyhnutné na plnenie našich zákonných povinností, uchovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi (napr. účtovné doklady 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú).

8. Zabezpečenie osobných údajov

8.1. Zachovávame primerané bezpečnostné opatrenia (vrátane fyzických, elektronických a administratívnych) k ochrane osobných údajov pred stratou, zničením, zneužitím a neoprávneným prístupom či sprístupnením. Prístup k osobným údajom napríklad obmedzujeme len na oprávnených zamestnancov a dodávateľov, ktorí tieto informácie potrebujú vedieť v rámci plnenia svojich pracovných úloh.

9. Osobné údaje osôb mladších ako 12 rokov

9.1. Náš aplikácia nie je určená pre deti mladšie ako 12 rokov.

10. Vaše práva

10.1. Právo na prístup k údajom

Právo požadovať od našej spoločnosti potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, a ak áno máte právo na prístup k týmto osobným údajom.

10.2. Právo na opravu

V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, máte právo požadovať, aby sme nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú bez zbytočného odkladu opravili.

10.3. Právo na vymazanie

10.3.1. Môžete požadovať, aby sme údaje o vás vymazali. Vymazanie sa však nedotkne údajov ktoré musíme podľa zákona uchovávať. Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo ochranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá.

10.3.2. S výnimkou vyššie uvedených prípadov máte právo na výmaz v týchto prípadoch:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané,
b) odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje iný právny základ pre ich spracovanie,
c) namietate proti spracovaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate proti spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu,
d) osobné údaje sú spracované nezákonne,
e) povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis.

10.4. Právo namietať proti spracúvaniu údajov

10.4.1 Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe našich oprávnených záujmov vrátane namietania proti profilovaniu.

10.4.2. Pokiaľ naša spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov nesmie ďalej spracúvať vaše osobné údaje.

10.4.3. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

10.4.4. Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

10.5. Právo na obmedzenie spracúvania

10.5.1. Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej spoločnosti prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.

10.5.3. Pokiaľ bolo spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené, budeme vás informovať pre tým, ako bude toto obmedzenie zrušené.

10.6. Právo na prenosnosť údajov

Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

10.7. Podanie sťažnosti

Pokiaľ sa domnievate, že vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s platnými právnymi predpismi máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týka, je v rozpore s nariadením. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Tieto Podmienky ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 10.9.2020, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.rossumcafe.com aj priamo v aplikácii.