Zásady spracúvania osobných údajov kamerovým systémom

1. Prevádzkovateľ osobných údajov
1.1. Spoločnosť Rossum Cafe, s. r. o., so sídlom I. Olbrachta 7585/34, 911 01 Trenčín, IČO: 52 592 812, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 140035/B, je v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie“) prevádzkovateľom osobných údajov a je povinná poskytnúť dotknutej osobe informácie podľa čl. 13 nariadenia.

2. Osobné údaje
2.1. Naša spoločnosť prevádzkuje automatické kaviarne (Rossum cafe), ktoré na základe objednávky zákazníkov pripravujú horúce nápoje. Automatické kaviarne ako aj ich bezprostredné okolie je monitorované kamerovým systémom, ktorý prevádzkuje naša spoločnosť. Počas prevádzky kamerového systému môže dôjsť k záznamu podoby fyzických osôb. Predmetom spracúvania osobných údajov je tak podoba fyzických osôb.

3. Dotknutá osoba
3.1. Ktorákoľvek fyzická osoba, ktorá vstúpi do monitorovaného priestoru automatickej kaviarne.

4. Účel spracúvania osobných údajov
4.1. Ochrana majetku prevádzkovateľa
4.1.1. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa je chrániť majetok prevádzkovateľa umiestnený v priestoroch prevádzkovateľa.
4.2. Plnenie zákonných povinností
4.2.1. Prevádzkovateľ kamerového systému môže byť vyzvaný súdom, orgánmi činnými v trestnom konaní či iným orgánom štátnej alebo verejnej správy na poskytnutie súčinnosti pri riešení trestnej veci alebo škodovej udalosti. V taktom prípade vydá prevádzkovateľ oprávnenému žiadateľovi príslušný kamerový záznam. Učiní tak iba na základe oprávnenej žiadosti a v súlade s právnymi predpismi ukladajúcimi mu takúto povinnosť.

5. Právny základ spracúvania osobných údajov
5.1. Osobné údaje sú spracúvané na základe:
a) našich oprávnených záujmov,
b) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa.

6. Kategórie príjemcov osobných údajov
6.1. Tretie osoby, ktorým môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté: osoby konajúce na základe poverenia našej spoločnosti, právny zástupca, orgány štátnej správy a verejnej moci.

7. Doba uchovávania osobných údajov:
7.1. Prevádzkovateľ spracúva kamerové záznamy fyzickej podoby a prejavov dotknutých osôb po dobu najviac 7 dní. Táto doba môže byť predĺžená pri plnení povinností uvedených v bode 4.2.1 týchto zásad a to na dobu určenú alebo vyplývajúcu z požiadavky o súčinnosť zo strany súdov, orgánov činných v trestnom konaní či iných orgánov štátnej alebo verejnej správy.
7.2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov sú kamerové záznamy zlikvidované.

8. Zabezpečenie osobných údajov
8.1. Zachovávame primerané bezpečnostné opatrenia (vrátane fyzických, elektronických a administratívnych) k ochrane osobných údajov pred stratou, zničením, zneužitím a neoprávneným prístupom či sprístupnením. Prístup k osobným údajom, napríklad obmedzujeme len na oprávnených zamestnancov a dodávateľov, ktorí tieto informácie potrebujú vedieť v rámci plnenia svojich pracovných úloh.

9. Vaše práva
9.1. Právo na prístup k údajom
Právo požadovať od našej spoločnosti potvrdenie o tom, či spracúvame vaše osobné údaje, a ak áno máte právo na prístup k týmto osobným údajom.
9.2. Právo na opravu
V prípade, že sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracovávame, sú chybné, máte právo požadovať, aby sme nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú bez zbytočného odkladu opravili.
9.3. Právo na vymazanie
9.3.1. Môžete požadovať, aby sme údaje o vás vymazali. Vymazanie sa však nedotkne údajov ktoré musíme podľa zákona uchovávať. Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo ochranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá.
9.3.2. S výnimkou vyššie uvedených prípadov máte právo na výmaz v týchto prípadoch:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané,
b) namietate proti spracovaniu osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na
spracúvanie,
c) osobné údaje sú spracované nezákonne,
d) povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis.
9.4. Právo namietať proti spracúvaniu údajov
9.4.1. Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týkajú, ktoré je vykonávané na základe našich oprávnených záujmov, vrátane namietania proti profilovaniu.
9.4.2. Pokiaľ naša spoločnosť nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, nesmieme ďalej spracúvať vaše osobné údaje.
9.5. Právo na obmedzenie spracúvania
9.5.1. Máte právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) nepotrebujeme vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
9.5.2. namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane našej spoločnosti prevažujú nad vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s vašim súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby.
9.5.3. Pokiaľ bolo spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené, budeme vás informovať pred tým, ako bude toto obmedzenie zrušené.
9.6. Právo na prenosnosť údajov
Pokiaľ Vaše osobné údaje spracúvame na základe vášho súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi.

9.7. Podanie sťažnosti
Pokiaľ sa domnievate, že vaše osobné údaje sú spracovávané v rozpore s platnými právnymi predpismi máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktorých sa to týka, je v rozpore s nariadením. Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, web:
https://dataprotection.gov.sk/uoou/, email: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Tieto zásady spracúvania osobných údajov kamerovým systémom vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1. júla 2021, pričom sú k dispozícii elektronicky na https://rossumcafe.com/zasady-ochrany-osobnych-udajov/, ako aj priamo v aplikácii.